เด็กที่เรียนรู้ซ้ำคือ เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ

เด็กที่เรียนรู้ช้าคือ เด็กที่การเรียนรู้ของพวกเขาจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กใน ช่วงวัยเดียวกัน กล่าวคือ พวกเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหมือนเด็กปกติ โดยทั่วไปได้เพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่าเด็ก ที่ปกติโดยทั่วไป เพื่อทำความเข้าใจบทเรียนมนห้องเรียน รวมทั้งการศึกษา สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาต้องให้เวลาพวกเขาได้คิด ได้จินตนาการเพียงเท่านั้น พวกเขาสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เพื่อนของพวกเขาเรียนได้เช่นเดียวกันแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป และคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้เวลาต้องสอนด้วยเทคนิคพิเศษบ้าง

 

what-is-slow-learning

วิธีการพัฒนาศักยภาพให้เด็กที่เรียนรู้ช้า

การพัฒนาด้านจิตใจ และอารมณ์

ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเด็กทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะการมีจิตใจ และอารมณ์ที่ดีจะช่วยให้การดำเนินชีวิตง่ายขึ้น ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น แน่นอนว่าการพัฒนาทางด้านจิตใจ และอารมณ์สามารถส่งผลถึงการพัฒนาทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้โดยตรง ถ้าหากเด็กกลุ่มนี้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีพวกเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยปกติ

what-is-slow-learning

หมั่นฝึกฝนค้นหาตัวตน

อย่าลืมว่าพวกเขาก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่มีความชอบมีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์เช่นเดียวกัน แต่ พ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นต้องช่วยค้นหาศักยภาพเหล่านั้นให้ปรากฏชัดเจนขึ้น เพื่อให้รู้ว่าพวกเขามีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมได้ สิ่งนี้เองจะทำให้เขารู้สึกว่าตนเองไม่ได้แตกต่างจากเด็กคนอื่นโดยทั่วไป ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเห็นความสำคัญกับเรื่องการค้นหาตัวตนของเด็กกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน

เรียนรู้อย่างสมดุล

กล่าวคือเด็กที่มีการเรียนรู้ช้าพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมไปถึงคุณครู ต้องให้พวกเขาได้เรียนอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการรับรู้ โดยช่วงเวลาในการเรียนรู้อาจจะสั้นลงกว่าเด็กคนอื่นๆ และขั้นตอนการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความเหมาะสม ที่สำคัญอย่าให้พวกเขาเรียนมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความเครียด จนไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่สอนไปซึ่งไม่เกิดประโยชน์เลยแม้แต่น้อย

what-is-slow-learning

เด็กต้องได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอ

การกระตุ้นในที่นี้หมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่เป็นครูต้องหมั่นฝึกฝนให้พวกเขารู้จักการคิดแก้ไขปัญหา ที่สำคัญต้องฝึกให้เขารู้จักการจินตนาการแล้วลงมือทำ รวมทั้งต้องให้พวกเขารู้จักการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆ ด้วย ต้องระลึกอยู่เสมอว่า เด็กกลุ่มนี้เขาก็เหมือนเด็กทั่วไปเพียงแต่การเรียนของเขาจะช้ากว่าเด็กคนอื่นเท่านั้นเองเราควรจะปล่อยให้เขาได้ลองผิดลองถูก ไม่ควรเลี้ยงแบบประคบประหงมมากจนเกินไป เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะในต่อไปอนาคตพวกเขาต่างก็จำเป็นต้องเผชิญกับสิ่งมากมาย ดังนั้นการฝึกตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเด็ก ถือเป็นการเริ่มต้นในการปูรากฐานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

what-is-slow-learning

เรียนรู้นอกห้องเรียนคือคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องสี่เหลี่ยมนั้นมีประโยชน์ไม่เพียงแต่กับเด็กที่มีการเรียนรู้ที่ช้า แต่ยังมีประโยชน์กับเด็ก ปกติทั่วไปด้วย เพราะสิ่งที่เขาเรียนในห้องเรียนต้องถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ  โดยเริ่มให้พวกเขา ออกมาใช้ชีวิตในห้องเรียนบ้างเช่นในสวนสาธารณะ ให้เล่นเกมต่างๆ ให้ได้พบปะกับผู้คน หน้าใหม่ออกแบบการเรียนการสอนให้พวกเขาได้ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนหรือ ปล่อยให้พวกเขาได้ลองเล่นดินเดินเหยียบสนามหญ้าบ้าง เพราะเด็กคือผู้เรียนโดยธรรมชาติ เพียงแค่เรากำหนดขอบเขตของกิจกรรมให้ดีและปล่อยให้พวกเขาได้คิดได้ลงมือทำเอง ผ่านการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าการควบคุมเขาตลอดเวลาในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ