สาระน่ารู้เกี่ยวกับออทิสติกสเปกตรัมคืออะไร

หลายคนนั้นอาจจะมีความสงสัยในคำว่า “ออทิสติกสเปกตรัม” ว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันกับออทิสติกโดยทั่วไปหรือไม่ วันนี้ผู้เขียนจึงได้มารวบรวมและเรียบเรียงให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจตรงกันถึงคำว่าออทิสติกสเปกตรัมกัน ออทิสติกสเปกตรัม ( Autism Spectrum Disorder) เป็นภาวะของโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องทางสมองที่จะมีผลต่อการพัฒนาในหลายๆด้าน ทั้งในด้านของการใช้ภาษา การสื่อสาร และการเข้าสังคม ซึ่งคำว่าออทิสติกแท้จริงแล้วนั้นมาจากภาษากรีกซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่า auto’s ซึ่งมีความหมายว่าเพียงลำพังหรือการอยู่โดยลำพังในโลกส่วนตัวของตัวเอง นั้นเอง แต่เดิมในปี 1943 นั้น โลกพึ่งได้มีการค้นพบกลุ่มอาการของออทิสติกขึ้น และได้รู้จักกันเป็นครั้งแรก โดยการค้นพบของ นายแพทย์ Leo Kenner ซึ่งในตอนนั้นมีการระบุว่าเป็นกลุ่มอาการของเด็กที่จะไม่มีการตอบสนองต่อการเรียกโดยเด็กเหล่านี้มักจะมีการแยกตัวอยู่โดยลำพังเท่านั้น และต่อมาในปี 1944 ก็ยังมีงานวิจัย ที่ชื่อ Autism Psychopathy ของนายแพทย์ฮานส์ แอลเพอร์เกอร์ ซึ่งเป็นแนวร่วมของนาซีที่มีการบอกว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการทางจิตที่ผู้เป็นมักจะแยกตัวเพื่ออยู่เพียงลำพัง ซึ่งในช่วงเวลานั้นสำหรับอาการของออทิสติกและชื่อที่ใช้เรียกกันนั้นดูรุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวงานของเขานั้นจะเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับออทิสติกและจำแนกเด็กที่ควรมีชีวิตและไม่ควรมีชีวิตอยู่ตามแนวคิดของนาซีในช่วงเวลานั้น ผู้ที่ไม่ควรค่าในการมีชีวิตอยู่นั้นก็คือผู้ป่วยทางจิต ผู้พิการและผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงซึ่งดูโหดร้ายเป็นอย่างมากที่การค้นพบของเขาทำให้ในช่วงเวลาเมื่อ 80 ก่อน ตามแนวทางของนาซีนั้นผู้เป็นออทิสติกไม่สมควรที่จะได้รับการมีชีวิตอยู่ต่อ

ในปัจจุบันนั้นยังไม่อาจค้นพบความแน่ชัดของที่มาในการเกิดออทิสติกในเด็กได้แต่ที่แน่ๆคือออทิสติกนั้นเกิดขึ้นจากสมองหาใช่การเลี้ยงดูหรือสังคมสภาพแวดล้อมในปัจจุบันการเป็นออกทิสติไม่ได้ดูร้ายแรงเหมือนกับในอดีต เพราะจากการวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย ของวงการแพทย์ก็ได้เกิดการจัดกลุ่มออทิสติกในประเภทต่างๆขึ้น ซึ่งจะช่วยเอื้ออำนวยในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการอิอทิสติกได้อย่างเหมาะสมนั้นเองซึ่งในปี 1994 นั้น อาการออทิสติกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของกลุ่มที่เรียกกันโดยย่อว่า PDD ซึ่งหมายถึงความผิดปกติในด้านของพัฒนาการซึ่งมีหลากหลายด้านด้วยกัน โดยสามารถที่จะจัดแบ่งออทิสติกในประเภทต่างๆ ออกมาได้ถึง 5 กลุ่มย่อยด้วยกัน ได้แก่ ออทิสติก (Autistic Disorder), แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s disorder),  ซีดีดี  (Childhood Disintegrative Disorder) /ความถดถอยทางด้านพัฒนาการของเด็ก , พีดีดี เอ็นโอเอส ( Pervasive Developmental Disorder , Not Otherwise Specified)ความผิดปกติทางด้านของพัฒนาการในหลากหลายด้านที่ไม่สามารถเข้าเกณฑ์อื่นในข้างต้นได้

จนเมื่อประมาณ ปี 2013 นั้น สมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกันก็ได้มีการออกรายงานในฉบับที่ 5 ขึ้นมาเพราะได้มีการจัดกลุ่มอาการของออทิสติกขึ้นมาใหม่โดยจะเรียกรวมอาการของออทิสติกที่มีทั้งหมดตรงตามเกณฑ์ว่า Autism Spectrum Disorder หรือ ออทิสติกสเปกตรัม นั้นเอง  ซึ่งได้มีการจัดแบ่งเกณฑ์ของออทิสติกออกมาเป็น 2 กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือ

1. ผู้ที่เป็นออทิสติกในประเภทที่มีแบบแผนพฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมที่จำกัดขึ้นมาแบบซ้ำๆ

2.ผู้ที่เป็นออทิสติกในประเภทที่บกพร่องอย่างชัดเจนในการสื่อสารทางด้านสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ในสังคมซึ่งออทิสติกสเปกตรัม จึงเป็นชื่ออย่างเป็นทางการในปัจจุบันโดยเรียกรวมอาการออทิสติกต่างๆ ซึ่งหากตรงตามเกณฑ์ทั้ง 2 อย่างนี้ก็จะมีการจัดระดับความรุนแรงของอาการ อีกที